O nouă expoziție – In and Out, Out and In – se deschide la Galeria Jecza vineri, 14 Octombrie

Galeria Jecza aduce publicului un nou concept de expoziție având în centru fotografia ca mediu de exprimare artistic: In and Out, Out and In. Expoziția se va deschide vineri, 14 Octombrie și se va putea vizita până în 18 Decembrie. Publicul este invitat să ia parte vineri la vernisaj începând cu ora 19. 

Curatoriată de Ami Barak, expoziția reunește artiști cu renume internațional atât din țară, cât și din străinătate: Michele Bressan, Mircea Cantor, Dani Ghercă, Matan Mittwoch, Pusha Petrov, Joanna Piotrowska, Anca Munteanu Rimnic, Decebal Scriba, Bruno Serralongue, și subREAL.

Curatorul Ami Barak explică titlul expoziției In and Out, Out and In făcând referire la una dintre lucrările majore ale lui Lawrence Wiener care începe astfel. Declarația, așa cum este susținută de artist, face posibilă interpretarea sensului cuvintelor pentru a da o altă formă operei. În acest fel, artistul vorbește despre “preluarea controlului” asupra lucrării. Orice loc are un exterior și un interior, iar același lucru este valabil și pentru o operă de artă, mai ales în cazul unei lucrări fotografice.

Imaginea se află în centrul reflecției artiștilor prezenți în In and Out, Out and In. Expoziția își propune să combine stările duble și reversibile ale proiectelor fiecărui artist, stabilind jocuri de tensiune și oscilații între real și ficțional, colectiv și intim, exterior și interior, atât în timp, cât și în spațiu.

Michele Bressan (n. 1980) este un artist de origine italiană care din 1991 locuiește și lucrează la București. Lucrările sale documentează aspecte ale realității românești postcomuniste, folosind mediul fotografic ca mijloc. Artistul portretizează situații reprezentative, uneori intime, care funcționează ca un jurnal vizual subiectiv.

Mircea Cantor (n. 1977) este un artist de origine română care s-a considerat întotdeauna un cetățean al lumii. Opera sa fotografică pune în lumină defectele și disfuncțiile ființei umane prin prisma societății noastre contemporane. Poetică și alegorică, întreaga sa operă este caracterizată de această capacitate de a aborda subiecte dure și complexe, dar întotdeauna într-o estetică suspendată între realitate și fantezie.

Dani Ghercă (n. 1988) este un artist care face parte din generația emergentă de artiști vizuali români. Fotografiile sale de mari dimensiuni reflectă tranziția actuală. În peisajele urbane ale lui Ghercă, într-o perioadă în care viața se schimbă mai repede decât putem înțelege din cauza perturbărilor tehnologice, orașul nu mai este reprezentat de arhitectură sau de oameni, ci este redus la un flux nesfârșit de big-data.

Matan Mittwoch (n. 1982) trăiește și lucrează la Tel Aviv. El abordează dispozitive invizibile care ne permit să observăm “comportamentul” unui ecran tactil și, prin urmare, să putem controla procesul de creare a unei imagini, de la geneză până la duplicarea acesteia. Artistul se concentrează asupra eșecului aplicării restricțiilor în vremuri în care platformele tehnologice se schimbă rapid.

Pusha Petrov (n. 1984) trăiește și lucrează între Timișoara și Istanbul. Folosește cu înțelepciune imaginea fotografică, observând cu abilitate intimitatea oamenilor și evidențiind detaliile existenței lor cotidiene. Prin fotografierea obiectelor sau a spațiilor, ea arată simbolic contextul obișnuit al oamenilor, oferind o lectură sociologică și estetică a stilurilor de viață.

Joanna Piotrowska (n. 1985) trăiește și lucrează între Londra și Varșovia. Practica ei se concentrează pe structurile familiale și pe relația lor cu politica, economia, viața socială și culturală. Piotrowska arată anxietatea și tensiunea psihologică a spațiului domestic, mai degrabă ca un document al unui spectacol decât ca o imagine documentară.

Anca Munteanu Rimnic (n. 1974) trăiește și lucrează în Berlin (Germania), șiinvestighează entitatea fluidă care este identitatea. Ea nu caută doar urme, ci mai degrabă dezvoltă idei noi care acumulează nelocuibilitate și stranietate… În forme și situații imediate, cotidiene, ea găsește referințe alegorice sau vizuale și le dezvoltă mai departe (Gerganga Todorova).

Decebal Scriba (n. 1944), a sosit în Franța în 1991 și locuiește și lucrează la Fontainebleau-Avon. În anii ’70 și ’80, Decebal Scriba a devenit o figură marcantă a artei contemporane. Producțiile sale sunt considerate astăzi ca fiind reprezentative pentru avangarda românească postbelică. Grație unui corpus coerent, artistul abordează în același timp arta conceptuală și performativă, probleme de limbaj formal și textual, de reprezentare spațială sau de simbolistica gesturilor și formelor.

Bruno Serralongue (n. 1968) locuiește și lucrează la Paris. De la începutul anilor ‘90, a dezvoltat o operă care chestionează și dezvăluie condițiile de producție, distribuție și circulație a imaginii mediatice. Deși nu este un fotojurnalist în sensul strict al termenului – Bruno Serralongue fotografiază evenimentele curente și evenimentele majore, favorizând mișcările colective și de lungă durată.

Înființat în 1990, subREAL (Călin Dan și Iosif Kiraly) este cunoscut datorită atitudinilor postconceptuale, precum și pentru discursurile ironice și de autoironie. subREAL a fost primul colectiv care a introdus un mod de operare care a provocat cunoștințele privitorului. Reflecția lor istorică a explorat contextul artistic și instituțional autohton.

Expoziția In and out, Out and In este un eveniment în cadrul proiectului cultural In/Out, organizat de Fundația Interart Triade, co-organizat de Jecza Gallery și este finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.

EN

A new exhibition – In and Out, Out and In – opens at Jecza Gallery on Friday, October 14

Jecza Gallery brings to the public a new exhibition concept having photography as a medium of artistic expression at its core: In and Out, Out and In. The exhibition will open on Friday, 14 October and will be open until 18 December. The public is invited to take part to the opening on Friday from 7pm. 

Curated by Ami Barak, the exhibition brings together internationally renowned artists from both home and abroad: Michele Bressan, Mircea Cantor, Dani Ghercă, Matan Mittwoch, Pusha Petrov, Joanna Piotrowska, Anca Munteanu Rimnic, Decebal Scriba, Bruno Serralongue, and subREAL.

Curator Ami Barak explains the title of the exhibition In and Out, Out and In by referring to one of Lawrence Wiener’s major works which begins as follows. The statement, as supported by the artist, makes it possible to interpret the meaning of the words to give the work another form. In this way, the artist speaks of “taking control” of the work. Every place has an outside and an inside, and the same is true of a work of art, especially a photographic work.

The image is at the heart of the artists’ reflections in In and Out, Out and In. The exhibition aims to combine the double and reversible states of each artist’s projects, establishing games of tension and oscillations between real and fictional, collective and intimate, exterior and interior, both in time and space.

Michele Bressan (b. 1980) is an Italian-born artist who has been living and working in Bucharest since 1991. His works document aspects of post-communist Romanian reality, using photography as a medium. The artist portrays representative situations, sometimes intimate, that function as a subjective visual diary.

Mircea Cantor (b. 1977) is a Romanian-born artist who has always considered himself a citizen of the world. His photographic work highlights the flaws and dysfunctions of the human being through the prism of our contemporary society. Poetic and allegorical, his entire oeuvre is characterised by this ability to tackle tough and complex subjects, but always in an aesthetic suspended between reality and fantasy.

Dani Ghercă (b. 1988) is an artist who belongs to the emerging generation of Romanian visual artists. His large-scale photographs reflect the current societal transition. In Ghercă’s cityscapes, at a time when life is changing faster than we can comprehend due to technological disruption, the city is no longer represented by architecture or people, but is reduced to an endless stream of big-data.

Matan Mittwoch (b. 1982) lives and works in Tel Aviv. He is working on invisible devices that allow us to observe the “behaviour” of a touch screen and thus control the process of creating an image, from genesis to duplication. The artist focuses on the failure to enforce restrictions in times of rapidly changing technological platforms.

Pusha Petrov (b. 1984) lives and works between Timișoara and Istanbul. She uses the photographic image wisely, skilfully observing the intimacy of people and highlighting the details of their everyday existence. By photographing objects or spaces, she symbolically shows people’s ordinary context, offering a sociological and aesthetic reading of lifestyles.

Joanna Piotrowska (b. 1985) lives and works between London and Warsaw. Her practice focuses on family structures and their relationship to politics, economics, social and cultural life. Piotrowska shows the anxiety and psychological tension of the domestic space as a document of a performance rather than a documentary image.

Anca Munteanu Rimnic (b. 1974) lives and works in Berlin, Germany, and investigates the fluid entity that is identity. She doesn’t just look for traces, but rather develops new ideas that accumulate uncanniness and strangeness… In immediate, everyday forms and situations she finds allegorical or visual references and develops them further (Gerganga Todorova).

Decebal Scriba (b. 1944), arrived in France in 1991 and lives and works in Fontainebleau-Avon. In the 1970s and 1980s, Decebal Scriba became a leading figure in contemporary art. His productions are now considered representative of the post-war Romanian avant-garde. Thanks to a coherent body of work, the artist tackles conceptual and performative art at the same time, issues of formal and textual language, spatial representation and the symbolism of gestures and forms.

Bruno Serralongue (b. 1968) lives and works in Paris. Since the early 1990s, he has developed a body of work that questions and reveals the conditions of production, distribution and circulation of the media image. Although not a photojournalist in the strict sense of the term – Bruno Serralongue photographs current events and major events, favouring collective and long-term movements.

Founded in 1990, subREAL (Călin Dan and Iosif Kiraly) is known for its post-conceptual attitudes, as well as its ironic and self-ironic discourses. subREAL was the first collective to introduce a modus operandi that challenged the viewer’s awareness. Their historical reflection explored the indigenous artistic and institutional context.

The exhibition In and out, Out and In is an event within the cultural project In/Out, organised by Interart Triade Foundation, co-organized by Jecza Gallery and financed by the Municipality of Timișoara, through the Project Centre.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *